واحد توانمند سازی اساتید  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  معاونت آموزشی با همکاری واحد آموزش الکترونیک اقدام به راه اندازی سامانه workshop با هدف دسترسی آسان و سریع اعضای محترم هیات علمی جهت ثبت نام و گذراندن دوره های آموزشی مورد نیاز خود به منظور ارتقای سطح علمی و مهارتی ،نموده است.در این سامانه اساتید میتوانند با مراجعه به راهنمای ثبت نام، کارگاه مورد نیاز خود را انتخاب کرده وپس از گذراندن دوره، دسترسی به محتوای آموزشی و صدور گواهی نیز از طریق سامانه امکان پذیر میباشد.

 

 طراحی و پشتیبانی : شرکت بسترسازان فضای الکترونیک پایا

Version 1.8.1.0         Release Date 1396/11/22